Sunday, April 3, 2011

Artikel 3 High Achiever, Gifted Learner, Creative Thinker

Penulisan Ilmiah

KURIKULUM YANG SESUAI UNTUK MURID PINTAR CERDAS
(APPROPRIATE CURRICULUM FOR THE TALENTED LEARNER)

PENGENALAN

Pelajar pintar merupakan khazanah berharga yang memerlukan kurikulum khas serta pemantauan yang berterusan agar kelebihan yang mereka ada boleh di manfaatkan. Namun, mereka perlu dibimbing untuk mengeksploitasi kebolehan dan kecerdikkan semula jadi yang dianugerahkan kepada mereka. Menurut Abdullah (2007), pelbagai cara dapat digunakan untuk mempertingkatkan kepintaran dan kecerdasan murid dalam bidang yang ditonjolkannya seperti mengatur program dan menyediakan strategi tentang apa yang hendak diajar. Namun isu perlaksanaan iaitu susunan aktiviti yang dirancang mengikut jangka masa yang ditetapkan semasa pengajaran dan pembelajaran mencapai sasaran yang ditetapkan. Kanak-kanak pintar cerdas sering menghadapi masalah pembelajaran dan juga masalah sosial disebabkan kejahilan serta sikap negatif guru terhadap ciri-ciri pembelajaran serta perbezaan individu dalam melayani keperluan pendidikan pelajar-pelajarnya (Mohd Hussain, 1995)

1. KAJIAN TENTANG KURIKULUM UNTUK MURID PINTAR CERDAS
Kajian tentang kurikulum yang sesuai telah lama dibuat, kajian ini telah bermula pada tahun 1919 lagi. Kelas-kelas khas telah dibuka di beberapa lokasi yang berbeza seperti di New York dan Cleveland. Pengajaran, pembelajaran, isi kandungan dan strategi yang digunakan adalah berbeza dari kelas-kelas biasa, contohnya tidak peperiksaan dijalankan. Pada era ‘Sputnik’ lewat tahun 1950-an, beberapa ideal dan isi kandungan tertentu telah dilaksanakan dan digunakan dengan lebih sistematik lagi.
Pada tahun 1960, Ward telah membangunkan satu teori untuk digunakan dalam kurikulum. Ward telah membangunkan teori pendidikan yang berbeza serta mempunyai prinsip-prinsip agar kekurikulum yang sesuai dapat dibina. Ward berpendapat bahawa kurikulum yang sesuai dapat dibangunkan.
Meeker pada tahun 1969 menggunakan Struktur Kecerdasan Guilford untuk menguji dan mengkaji kekuatan dan kelemahan murid-murid cerdas pintar.Isi kandungan yang khusus dapat mengatasi kelemahan kurikulum pintar cerdas terutamanya dalam bidang daya ingatan, kognitif, pemikiran konvergen dan penilaian.MODEL STRUKTUR KECERDASAN GUILFORD
Dalam model Kecerdasan Guilford (SI) teori, kecerdasan dilihat sebagai operasi yang terdiri daripada, isi, dan produk. Ada 5 kompenan iaitu (kognisi, memori, pengeluaran divergen, pengeluaran konvergen, penilaian), 6 jenis produk (unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi), dan 5 jenis isi (visual, pendengaran, simbolik , semantik, perilaku).

MODEL STRUKTUR KECERDASAN GUILFORD
Kajian Guilford diteliti dan dikembangkan dengan pelbagai ujian psikometri untuk mengukur kemampuan seterusnya dapat diramal oleh teori SI. Ujian ini memberikan definisi operasi dari banyak kemampuan yang diajukan teori tersebut. Selanjutnya, analisis faktor digunakan untuk menentukan ujian untuk mengukur kemampuan yang sama atau berbeza.
Teori adalah minatnya dalam kreativiti (Guilford , 1950). Operasi pengeluaran berbeza mengenalpasti sejumlah jenis kemampuan kreatif.
Aplikasi:
SI teori telah menjadi suatu teori umum tentang kecerdasan manusia. Aplikasi utamanya (selain kajian pendidikan) telah di digunakan oleh oleh anggota setempat. Meeker (1969) meneliti dan menggunakan dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 1974, Stanley, Keating and Fox menggunakan model pecutan untuk membezakan program untuk murid pintar cerdas. Kebanyakan kanak-kanak pintar mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih tinggi maka kaedah pecutan yang bertahap laju atau susah diperlukan Kaedah pecutan juga boleh dikenali sebagai memendekkan masa belajar disebabkan subjek yang ingin diajar tersebut sudah diketahui oleh murid itu maka guru tidak perlu membuang masa untuk mengajar subjek itu kepadanya. Perubahan dalam sukatan pelajaran itu membolehkan murid pintar cerdas ini menyiapkan kurikulum pendidikan biasa dalam masa yang lebih singkat. Namun, kaedah ini memerlukan pendidikan lanjutan yang baik agar kanak-kanak pintar cerdas ini dapat mengisi masa dengan lebih produktif dan berfaedah.
Contohnya:
Kebanyakan kanak-kanak pintar mempunyai tahap pemikiran yang tinggi iaitu mendapat kefahaman tentang sesuatu perkara yang diajar oleh guru dengan lebih cepat berbanding kanak-kanak normal yang lain dan mereka ini melebihi tahap sebenar umur kronologi. Apabila mereka ke sekolah, kebanyakan guru enggan mengubahsuai tahap kurikulum yang sedia ada untuk mengajar mereka. Contohnya, Fred yang sudah pandai membaca pada umur tiga tahun tetapi apabila dia masuk ke sekolah, gurunya tidak mempedulikan dirinya dan mengajarnya seperti kanak-kanak normal yang lain tanpa ada perubahan dalam kurikulum pengajarannya.
Renzulli tahun 1975 lebih berfokus kepada perbezaan model kurikulum. Murid pintar cerdas tidak lagi terikat dengan aktiviti pengayaan tetapi lebih kepada latihan dalam kemahiran berfikir. Renzulli mengadakan program yang berorientasikan projek agar murid pintar cerdas dapat menangani masalah sebenar.
Menurut Renzulli perilaku seseorang yang berbakat mencerminkan interaksi dasar antara tiga dasar kumpulan yang terdapat pada diri seseorang manusia itu iaitu mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi secara umum ataupun khusus, sesuatu perkara mempunyai komitmen tugas yang tinggi dan mempunyai tahap kreativiti yang tinggi. Individu seperti ini juga mampu mengembangkan sifat yang ada pada dirinya dan menerapkannya ke seluruh kawasan yang berpotensi meningkatkan prestasi seseorang manusia.

Model Cincin Renzulli ialah berkonsep tiga ciri pintar, cerdas dan berbakat telah terkenal semenjak tiga puluh tahun yang lalu. Renzulli telah membuat andaian bahawa kepandaian merupakan multi-dimensi dan ia boleh diletakkan di setiap kawasan kemampuan manusia. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang iaitu kebolehan purata, kreativiti dan komitmen pada tugas. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga ciri tersebut adalah berkait rapat untuk menjadikan seseorang itu pintar.MODEL CINCIN RENZULLI

Feldhusen tahun 1979 telah menjalankan program The Purdue Three- Stage Model. Program ini telah dilaksanakan di banyak sekolah yang dikenali sebagai satu program untuk Akademik dan Pengayaan Kreatif (PACE). Modul yang dijalankan di dalam program ini memerlukan kumpulan kecil iaitu antara lapan hingga lima belas orang kanak-kanak pintar. Pada tahap yang pertama, murid akan mengikuti kurikulum yang berfokus kepada 12 kemahiran berfikir dan mengandungi isi pembelajaran yang asas sahaja dimana ianya dijalankan selama sekurang-kurangnya dua minggu. Kemahiran berfikir yang diajar adalah berdasarkan sukatan pelajaran yang bertahap tinggi dan lebih maju. Seterusnya, tahap kedua pula merupakan pembelajaran yang diajar dengan lebih lengkap, padat dan kompleks dimana ianya termasuklah kemahiran perpustakaan, Kemahiran dalam menyelesaikan masalah yang lebih kreatif serta kemahiran membuat penyelidikan.
Manakala pada tahap ketiga, murid-murid akan membuat suatu projek penyelidikan dan setelah selesai mereka dikehendaki membuat pembentangan hasil daripada kajian tersebut.

Menurut Van Tassel-Baska (1986) terdapat tiga buah model kurikulum yang terbukti berkesan dikalangan populasi pelajar pintar pada pelbagai peringkat perkembangan dan dalam pelbagai bahagian khusus iaitu,
(i) Model pengisian kandungan,
(ii) Model kajian proses - produk, dan
(iii) Model konsep epistemologi.

Model Isi Kandungan/Masteri
Model ini menitik berat kemahiran belajar dan (konsep domain inkuiri). Pelajar pelajar pintar digalakkan bergerak pantas dalam bahagian isi kandungan. Oleh yang demikian kadangkala kepantasan isi kandungan mendominasi aplikasi model ini. Apabila kaedah Diagnostik - Preskriptif (D – P) digunakan, pelajar diuji dahulu kemudian baru diberi bahan pengajaran untuk dikuasai. Pendekatan D-P ini berkesan dalam keadaan yang terkawal. Dalam kaedah D-P ini guru dan pembantu guru berperanan sebagai fasilitator. Kurikulum kaedah ini disusun berdasarkan intelektual dan mengikut urutan dan secara bergandaan (kumulatif) menjurus kepada asas kecekapan yang memudahkan pencapaian.
Van Tassel Baska (1984) telah membuktikan keberkesanan model ini dalam pengajaran bahasa Latin. Guru-guru Bahasa Inggeris yang mengajar sebagai bahasa asing telah menggunakan model dalam pengajaran masteri Bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar. Model ini telah mewakili sebagai kaedah pengajaran kendiri kepada pelajar pintar yang merangkumi progresif yang sekolah boleh faham. Guru-guru juga menyusun semula isi kandungan yang diajar mengikut kemahiran tinggi dan konsep-konsep supaya tugasan pelajar meningkat tinggi dimana memberi gambaran keseluruhan (holistik) topik yang diajar. Murid pintar cerdas digalakkan agar cepat menghabiskan kandungan sesuatu subjek atau secara ringkasnya ia lebih kepada
pembelajaran pecutan.
Model isi kandungan ini dapat mengurangkan kemampuan mata pelajaran bacaan dan matematik kepada satu pertiga. Proses ini terjadi dengan dua kaedah memodifikasikan kurikulum iaitu;

1. Memberikan pelajar dengan peningkatan kemahiran mengikut kemampuan pelajar, menguji/menilai profisiensi pelajar dengan memberi tugasan kerja berasaskan/berdasarkan (kemajuan/pencapaian peningkatan tahap) tahap pencapaian berperingkat; dan
2. Menyusun semula kemahiran asas kepada kemahiran berkelompok tinggi untuk mengurangkan masa pembelajaran dan seterusnya menggalakkan pengalaman mencabar kepada pelajar-pelajar pintar. Penilaian kebelbagaian kecerdasan semasa di dalam kelas akan member gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. Dengan ini, akan membantu guru
untuk menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang berkesan.

Model Proses – Produk
Model proses - produk lebih menekan kemahiran menyelidik dalam bidang saintifik dan sosial yang memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan produk yang berkualiti. Model ini menggunakan kaedah kolaboratif yang melibatkan guru, pelajar dan orang yang mengguna model ini sebagai satu kumpulan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah (problem – based learning). Pelajar akan bekerja secara aktif dalam memulakan research topik, memilih reka cipta, mereka menjalankan kajian literatur, memilih corak ekperimental, membentang dalam proposal mereka. Pelajar memberi fokus kpd kemahiran proses perkembangan Saintifik inkuiri dan cuba untuk mengembangkan produk yang berkualiti tinggi melalui tiga peringkat
inkuiri iaitu;
i) pra inkuiri /kemahiran level 1
ii) kaedah inkuiri(kemahiran level2)
iii) kemaharin mengintepritasikan.


Passow tahun 1992 merumuskan tujuh prinsip kurikulum kardinal yang melibatkan isi kandungan, proses, tingkah laku dan menilai perkembangan. Jawatankuasa kurikulum dari Lembaga Latihan Kepimpinan (Passow, 1982) membangunkan tujuh prinsip untuk dikembangkan dalam kurikulum yang mencerminkan pertimbangan yang dinyatakan .
1. Kandungan kurikulum untuk pelajar pintar cerdas harus berfokus dan terancang untuk memasukkan lebih rumit, kompleks, dan kajian yang mendalam tentang idea utama, masalah, dan tema yang mengintegrasikan pengetahuan di dalam dan di sistem pemikiran.
2. Kurikulum untuk pelajar berbakat harus memungkinkan untuk pembangunan dan pelaksanaan kemahiran berfikir produktif untuk membolehkan pelajar untuk reconceptualize pengetahuan yang ada dan / atau menghasilkan pengetahuan baru.
3. Kurikulum untuk pelajar berbakat harus membolehkan mereka untuk menjelajah pengetahuan terus berubah dan maklumat serta mengembangkan sikap bahawa pengetahuan bernilai mengejar di dunia yang terbuka.
4. Kurikulum untuk pelajar berbakat harus menggalakkan paparan, pilihan, dan penggunaan sumber kuasa yang sesuai dan khusus.
5. Kurikulum untuk pelajar berbakat harus menggalakkan pembelajarankendiri dan memperkembangkan bakat yang ada.
6. Kurikulum untuk pelajar berbakat harus menyediakan untuk pembangunan pemahaman diri dan pemahaman, hubungan dengan orang, lembaga sosial, alam, dan budaya.
7. Penilaian kurikulum untuk pelajar berbakat harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan sebelum ini, menekankan kemampuan berfikir tahap yang lebih tinggi, kreativiti, dan keunggulan dalam prestasi dan produk.

Van Tassel – Baska dalam tahun 1993b menggariskan 20 aspek kurikulum yang baik untuk murid pintar cerdas yang menekankan isi kandungan, proses, produk dan konsep dimensi tema dan kurikulum. Digunakan dalam Model Kurikulum Bersepadu (PTT). Integrated Curriculum Model (ICM) telah diuji di dalam kelas sains dan kelas bahasa kebangsaan.
Gallagher and Gallagher tahun 1994 menyarankan empat cara yang kurikulum boleh diubahsuai untuk pelajar berbakat: pemecutan, pengayaan, kecanggihan, dan pembaharuan manakala pada tahun 1995 Gallagher and Gallagher menekankan pengubahsuaian kandungan dalam subjek teras seperti seni bahasa, kajian sosial, matematik dan ilmu pengetahuan.
Maker & Nelson (1996) menekankan pendekatan konfluan untuk membezakan kurikulum murid pintar cerdas. Perbezaan strategi kurikulum termasuklah pemecutan dan pengayaanVan Tassel-Baska, Johnson, Huges, Boyce (1996) menggunakan data dari dua kajian terdahulu untuk membina kurikulum murid pintar cerdas.Model Kurikulum Bersepadu olehVan Tassel-Baska (1986, 1988, 1993b, 2003) dan Van Tassel-Baska dan Brown (2007).
1.2 ELEMEN UTAMA DALAM MEMBANGUNKAN KURIKULUM PINTAR CERDAS

 Keperluan murid pintar cerdas
Murid pintar cerdas belajar pada tahap yang berbeza dari murid biasa. Murid pintar cerdas juga memerlukan arahan yang berbeza dari murid biasa. Mereka juga perlukan cabaran dan stimulasi semasa mereka berada di sekolah.Aktiviti dan programyang diperuntukkan kepada murid pintar cerdas ini perlulah bersesuaian dengan kepintaran mereka.

 Kemahiran berfikir
Elemen berfikir penting bagi pendedahan awal dalam usaha meningkatkan kemahiran menganalisis dan kreatif. Kemahiran berfikir dapat membantu murid pintar cerdas ini menonjolkan potensi diri. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid ialah berfikir kritis, berfikir secara kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah, penyelidikan dan keputusan. Setiap kemahiran ini harus dihubungkan langsung ke domain kandungan. Dengan demikian, pelajar pintar cerdas ini dapat menyelesaikan masalah dalam matematik, berfikir secara kritikal dalam sastera dan membuat keputusan dalam sejarah.

 Konsep pembelajaran
Pendekatan konseptual digunakan dalam pembelajaran murid pintar cerdas. Pendekatan ini berfokus kepada tema organisasi dan isu-isu dalam merangka kurikulum di tahap yang sesuai.Pendekatan ini mengaplikasikan pelbagai domain secara maksimum. Beberapa konsep utama sering digunakan dalam membangunkan kurikulum ialah perubahan, system, model, pola, keaslian, tanda dan symbol dan kuasa.

 Pembangunan produk
Penekanan dalam murid pintar cerdas berfokus kepada kehidupan di dunia sebenar. Ciri utama tersebut membezakan kurikulum mereka di sekolah (Renzulli 1975, 1995) dan model yang amat popular (Delcourt, 1994;Moon & Feldhusen 1994). Pemilihan individu atau saling berunding mengenai projek antara guru dan pelajar akan menghasilkan produk bermakna dan terbaik dapat dilihat dalam isi kandungan kurikulum dan pengalaman pelajar. Pelajar boleh menggunakan ideal dan peluang untuk mereka sendiri sesuatu projek, melaksanakan dan memperluaskan idea-idea yang dipelajari di dalam kelas.

1.3 ISU-ISU DALAM MEMBANGUNKAN DAN MELAKSANAKAN KURIKULUM

 Prinsip
Menurut Passow (1982) terdapat 7 prinsip yang telah dipersetujui iaitu murid pintar cerdas harus berfokus, terang dan lebih berminat. Membangunkan dan melaksanakan kemahiran berfikir yang produktif agar dapat memanipulasikan pengetahuan sedia ada.Murid pintar cerdas harus tahu bahawa ilmu pengetahuan itu amat penting. Mereka juga harus tahu menggunakan sumber dengan lebih tepat baik dan tepat. Mereka juga harus mempromosikan bakat yang ada tanpa bantuan atau arahan daripada orang lain.Harus membina perhubungan yang baik dengan orang lain dan anggota masyarakat.

 Liputan dan turutan
Kurikulum yang dibiana haruslah mencerminkan pembangunan kemahiran dalam bidang pembacaan, penulisan, kajian penggunaan komputer dan peralatan sains dan matematik, dan penyelesaian masalah.

 Perbezaan
Aplikasi kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dan memberi ruang murid pintar cerdas belajar sendiri.

 Kumpulan
Apabila murid pintar cerdas ini berada dalam kumpulan, mereka dapat bertukar-tukar ideal tanpa rasa takut dan malu. Pelajar pintar cerdas ini diletakkan dalam kumpulan yang mempunyai minat, kemampuan dan gaya belajar yang sama.


2. KAEDAH PEMBELAJARAN MURID PINTAR CERDAS
Kurikulum bagi pelajar pintar adalah sama dengan kurikulum asas bagi pelajar biasa.Perkara yang membezakan kaedah pembelajaran murid biasa dengan pelajar pintar cerdas.ialah kaedah pembelajaran. Terdapat 3 kaedah pembelajaran murid pintar cerdas iaitu pengayaan, pecutan dan pengelompokan. di Malaysia.

2.1 PENGAYAAN

Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (1988) pengayaan boleh ditakrifkan sebagai aktiviti asas pembelajaran yang mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Model yang djalankan di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) ialah model Renzulli Schoolwide Enrichment Model(SEM)(1978). Berfokus kepada bidang yang diminati oleh murid. Guru menyediakan pengalaman belajar yang berbeza oleh guru dalam kelas biasa tanpa bantuan daripada sumber luar,guru atau penasihat.
Model ini terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis 1 Penerokaan. Penerokaan mendedahkan murid kepada pelbagai bidang. Pelajar dapat mengenalpasti minat dan bidang yang ingin diterokai atau diselidiki.Penerokaan adala lebih kepada pengalaman sedia ada. Jenis II Latihan berkelompok pula lebih kepada memberikan kemahiran asas bagi mengembangkan minat. Kemahiran berfikir secara kreatis, kritis analisa dan inovatif. Murid mendapat banyak bahan bacaan lanjutan dan berfokus pada bidang yang diminati. . Murid akan belajar secara bertulis, lisan dan kemahiran komunikasi visual. Jenis III pula kajian bebas iaitu murid bebas melakukan aktiviti yang diminati. Biasanya dijalankan dalam bentuk projek.Pelajar menjalankan projek kajian yang terarah sendiri.Projek ini dirancang dengan teliti oleh guru dan diawasi secara sistematik. Murid juga menjalankan aktiviti penyelidikan, merekacipta dan menjalankan aktiviti yang mencabar mengikut minat mereka.

Menurut Kitaro & Kriby (1986) dan Weiss & Gallagher (1982) di sekolah rendah murid mendapat peluang untuk menghabiskan sukatan pelajaran dengan cepat dan ini membolehkan pelajar dan guru mengambil masa untuk meneroka bidang baru yang lebih mencabar.Murid boleh mengambil peperiksaan lebih awal. Murid juga berpeluang menggunakan proses pemikiran pada tahap yang tinggi apabila guru menyediakan aktiviti pada tahap yang berbeza. Ini dapat member peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri pada tahap yang sesuai dengan kebolehan intelek. Terdapat tiga program yang dijalankan di sekolah rendah iaitu Program ceramah dan lawatan, dan Program mentor dan Program gur penasihat atau guru pakar.Bagi Program ceramah dan lawatan, penceramah diundang untuk menyampaikan maklumat dengan lebih luas dan mendalam daripada apa yang dapat disampaikan oleh guru tentang sesuatu tajuk. Program mentor pula, pakar rujuk yang akan member tunjuk ajar, nasihat, bimbingan dan mengadakan perbincangan dengan pelajar pintar serta perseorangan dalam bidang yang saling diminati dalam tempoh tertentu. Program guru penasihat atau guru pakar pula guru menyediakan pelajaran yang berbeza dengan kelas biasa dan dibantu oleh guru penasihat.
.


Manakala di sekolah menengah pula, aktiviti yang dijalankan biasanya dilakukan di luar sekolah. Pelajar menggunakan perpustakaan dan makmal di pusat pengajian tinggi. Pendidikan kerjaya berasaskan komuniti adalah program kesedaran tentang kerjaya pelajar. Pelajar melakukan kerja praktikal dengan pekerja professional dalam bidang yang diminati oleh pelajar. Contohnya di klinik, pejabat kerajaan, kilang perusahaan, gudang perniagaan, bengkel membaiki jentera dan restoren. Program pertukaran pelajar ke luar negeri pula dimana pelajar mengikuti program pendidikan jangka pendek di luar negeri melalui program pertukaran. Bagi Program pendidikan antarabangsa, pelajar mengikuti program pendidikan antarabangsa yang melayakkan mereka memasuki Pusat Pengajian Tinggi di luar negeri.

3.2 PECUTAN
Pecutan adalah perubahan dalam kadar penyampaian sukatan pelajaran untuk membolehkan pelajar pintar dan berbakat menyiapkan program pendidikan biasa dalam masa yang singkat atau memendekkan waktu belajar. Pecutan tidak mengubah kurikulum tetapi menggunakan kurikulum sekolah yang sedia ada walaupun terdapat penggunaan bahan tambahan dalam pembelajaran. Oleh itu, rancangan pendidikan lanjutan yang baik perlu disusun untuk membolehkan pelajar menggunakan baki masa secara produktif. Jika tidak, kaedah pecutan ini menemui kegagalan. Terdapat 3 jenis kaedah pecutan iaitu Kelas Lompat (Grade Skipping) dimana pelajar dapat belajar dengan lebih banyak dan kehadapan melalui system sekolah daripada pelajar lain. Kaedah Kedua pula ialah kaedah Kelas Tidak Bergred iaitu kanak-kanak pelbagai umur dikumpulkan bersama. Kurikulum yang digunakan berdasarkan penguasaan individu dan bukan berdasarkan umur kanak-kanak. Topik atau bahan yang telah dikuasi dilangkau dan diteruskan dengan bahan atau topik yang lain. Manakala yang ketiga pula ialah Pecutan subjek (Accelaration subject) ditawarkan kepada kanak-kanak yang menguasai sesuatu subjek. Kaedah ini memerlukan pendidikan lanjutan yang baik agar kanak-kanak dapat mengisi masa dengan lebih produktif.3.3 PENGELOMPOKAN
Pengelompokan pula merupakan penempatan pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dalam sesuatu kelas khusus. Ianya amat berkesan sekiranya kanak-kanak yang mempunyai tahap yang sama dan dikumpulkan untuk mendapatkan pembelajaran yang mencabar. Pengelompokan ini amat mencabar sekiranya pecutan ini memberi manfaat jika dijalankan dalam kelas tidak bergred, pemadapan kurikulum (curriculum compacting).Pemadapan kurikulum menilai apa yang diketahui oleh pelajar dan apa-apa yang masih diperlukan untuk menguasai. Contohnys menghilagkan tajuk yang susah dikuasai. Murid juga perlu merancang masa untuk menghabiskan pecutan dan pengayaan. Grade telescoping murid menghabiskan sekolah menengah dengan lebih awal lagi. Pecutan subjek dan kemasukan ke universiti pada usia yang muda.

Di sekolah rendah murid diletakkan di kelas khusus dkhusus dan menerima pengajaran guru dari guru-guru yang terlatih. Program bawa keluar murid pula dimana murid perlu meninggalkan kelas untuk mengikuti jadual yang ditetapkan dan utnuk menerima pelajaran yang khusus daripada guru terlatih. Pengelompokan rumpun pula ialah pelajar daripada sekolah berhamoiran dikumpulkan bersama-sama mengikut jadual yang telah ditetapkan untuk mengikuti aktiviti tertentu.Pengelompokan rumpun contohnya RIMUP (Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan).

Di sekolah menengah pula, Pengelompokan dilakukan supaya mpelajar dapat didididk dalam bidng tertentu. Contoh pengelompokan ialah kelas khas seperti Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Sains (SMS),Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Selain iaitu kelas kepujian dibuat untuk member peluang kepada pelajar pintar untuk mengembangkan kebolehan berfikir pada tahap yang tinggi, mempertingkatkan kreativiti dan dapat mengikuti pelajar dengan serta merta dengan lebih meluas dan mendalam. Dalam penjadualan rumpun pelajar pintar mengambil matapelajaran teras dalam kelompokan tertentu. Penjadualan ini memberi peluang kepada guru untuk mempercepatkan pengajaran, mengurangkan latih tubi, dan penyanpaian isi kandungan secra mendalam. Seminar pula membantu pelajar pintar cerdas ini melalui pendedahan kepada bidang-bidang tertentu melalui seminar pendidikan. Terdapat juga pengelompokan yang sama di sekolah rendah dan menengah iaitu kelas khas dimana pelajar pintar berjumpa sebelum atau selepas waktu sekolah untuk menjalankan aktiviti tertentu. Kelas masa dalam bidang tertentu khususnya seperti pendidikan komputer, seni lukis, perindustrian , kepimpinan dan dakwah. Ekspedisi masa cuti dikendalikan oleh pakar dalam bidang tertentu dan dapat membekalkan pengalaman yang berfaedah kepada pelajar. Contohnya perkhemahan permata pintar semasa cuti. Pusat sumber pula menyediakan pusat komputer, media ,kraftangan dan diaakan pada peringkat daerah untuk semua pelajar tetapi menetapkan masa terterntu untuk kegunaan pelajar pintar. Program luar pula dimana pelajar dikumpulkan bersama-sama pada tempat tertentu seperti di muzium, university, makmal sains hospital, masjid dan pusat industry untuk mempelajari dan mengambil bahagian dalam penyeliikan atau perkhidmatan yang dijalankan di tempat tersebut.

4.0 EVOLUSI KURIKULUM MURID PINTAR CERDAS DI MALAYSIA
Revolusi kurikulum murid pintar cerdas di Negara ini bermula pada tahun 1962 hingga sekarang. Kurikulum untuk murid pintar cerdas ini tiada kesinambungan di antara satu program dengan yang lain.
Di bawah ini adalah carta aliran perkembangan kurikulum murid pintar cerdas di Malaysia.4.1 KELAS SISTEM EKSPRESS 1962
Dilaksanakan rai tahun 1962 hingga 1970-an. murid yangh berjaya mengatasi pencapaian rakan sebaya boleh menghabiskan masa persekolahan dari 6 tahun kepada 5 tahun.

4.2 MENSA MALAYSIA
Diasaskan oleh Dato’Yong Koh Pun 1984.Objektif penubuhan MENSA ini adalah mengenalpasti dan mengembangkan kecerdasan manusia. Penubuhan MENSA tidak tertumpu kepada pelajar sahaja malah ia lebih menumpukan kepada IQ test.

4.3 BAKA
Dilaksanakan pada tahun 1985. BAKA diasaskan oleh Profesor Madya Azman Wan Chik , UM. BAKA ini menggunakan ujian yang dinamakan BAKA.

4.4 PENILAIAN TAHAP 1
Diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid Tahun 3 layakmemasuki Tahun 5 sekiranya melepasi ujian yang ditetapakan. Bagaimanapun ia ditangguhkan pada tahun 2001. Penilaian Tahap 1 ini dijalankan selama 5 tahun sahaja.
4.5 KURIKULUM MRSM
Hanya dijalankan di Maktab Rendah Sains Mara di seluruh Malaysia sahaja. menggunakan Model Pengayaan Seluruh Sekolah. Terdiri daripada program akademik, perkembangan sahsiah dan membangunkan bakat. MRSM menjalankan pemecutan (acceleration). MRSM menambah beberapa mata pelajaran khusus seperti kemahiran berfikir dan belajar.

4.6 PERMATA PINTAR
Dinaungi oleh datin Seri Rosmah Mansor, isteri Perdana menteri Malaysia. Objektif Permata Pintar ini adalah mengenalpasti pelajar pintar, serdas dan berbakat seawall mungkin supaya potensi dan kebolehan mereka dapat dibangunkan secara optimum. Terdapat struktur tertentu dalam program Permata Pintar ini. Beberapa program seperti Perkhemahan Khas matematik dan Sains serts Program Pendidikan Tinggi PERMATA Pintar UKM
Contoh Kurikulum Program Pendidikan Permata Pintar
KESIMPULAN
Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Bagi mengembangkan potensi 32 dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan, suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. Tanpa kerjasama dari semua pihak program pendidikan ini tidak akan berjaya.

Artikel 4 Educational Options and Issues of Gifted Children

Artikel 5 Memahami kanak-kanak pintar cerdas